Inadmin biedt een geavanceerd open administratieplatform.

Disclaimer en privacy verklaring

  Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op deze website, op een wijze die strijdig is met het doel van de website is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inadmin, verboden.

  Afwijzing aansprakelijkheid

  Hoewel Inadmin de grootst mogelijke zorg besteedt aan een correcte en actuele weergave van de gegevens op zijn website, aanvaardt Inadmin geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op (of juist het nalaten van) handelingen naar aanleiding van de informatie op de site. U bent er zelf verantwoordelijk voor u er van te vergewissen of de informatie voor het door u gewenste doel geschikt is. Inadmin biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Inadmin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. Inadmin is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. Inadmin adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt.

  Privacy en het gebruik van gegevens

  Inadmin vindt de bescherming van persoons gegevens uitermate belangrijk. Wij behandelen de persoonlijke informatie die wij op grond van onze administratieve dienstverlening van u hebben vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om  op een juiste en zorgvuldige manier onze dienstverlening te kunnen verrichten.

  Inadmin registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor zijn administratieve dienstverlening. Wij behandelen de door ons ontvangen en te verwerken gegevens met de grootste zorg en verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij u ons daartoe machtigt of wij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

  De gegevens die wij registreren zijn de persoonlijke gegevens die wij in het kader van onze administratieve dienstverlening verkregen hebben. Deze gegevens gebruiken wij voor het doel waarvoor ons deze gegevens zijn verstrekt  of waarvoor wij deze verkregen hebben. Uw gegevens worden door ons gebruikt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

  Bewaren

  Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen. Indien wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

  Beveiliging

  Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Daartoe verloopt het communicatie- en transactieproces op deze website, daar waar nodig, via een beveiligde omgeving

  Wijzigen

  Inadmin behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren u deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze verklaring is voor het laatst opgemaakt op 23 januari 2017.